วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สรุปย่อความ บทที่ 1

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา(INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION)
จุดประสงค์การเรียน
1.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ และแนวความคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย สื่อเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง3.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการแสวงหา การเลือก การใช้และการเก็บรักษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
4.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
5.ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ สร้าง ใช้ ประเมินและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนได้

สรุปย่อบทที่ 1
ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
1.1ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของ ความคิดหรือการกระทำรวมถึงสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในกระบานการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้รวดเร็วกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากส่วนประกอบของเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก็มักจะทำให้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วย
1.2ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยี หมายถึง การนำเทคโนโลยีบางอย่างมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
คำว่า นวัตกรรม และ เทคโนโลยี จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกันแม้ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์มาประยุกต์ โดยมีการกระทำหรือการจัดการทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาก็ตามแต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า เทคโนโลยีแทน โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีการประยุกต์วิธีการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางไกลเป็นองค์ประกอบหลักเข้ามาใช้ในการศึกษา จึงจะมักเรียกว่า การใช้เทคโนโลยีละการสื่อสารทางการศึกษา หรือการเรียกย่อยว่า การใช้ ICT ทางการศึกษา แทนที่จะใช้คำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” และเพื่อให้สอดคล้องกับความนิยมในการใช้คำเช่นนี้ ในบทเรียนนี้จึงใช้คำว่า เทคโนโลยีการศึกษา แทน โดยให้หมายถึงนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นองค์ประกอบหลักที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางการศึกษา
ชึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการศึกษาปัจจุบัน
1.3 ความหมายของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ คือ เช็คขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กันซึ่งรวบรวม ประมวล จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมองค์กร
โครงสร้างหลักของสารสนเทศประกอบด้วย ข้อมูลนำเข้า การประมวล สารสนเทศ โดยมีข้อมูลย้อนกลับเป็นตัวควบคุม
1. ข้อมูลนำเข้า (INPUT) คือ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเข้าสู่ เพื่อจะทำให้เกิดการประมวลผลขึ้น - ข้อมูลที่จำจำเป็นจะมาจากสภาพแวดล้อมของระบบ ส่วนจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละระบบ เช่น ถ้าเป็นระบบบริหารในสถานศึกษา ข้อมูลนำเข้าอาจประกอบด้วย อาจารย์ นักเรียน อาคารเรียน รายวิชาต่างๆ
2. การประมวลผล (Processing) คือ การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย ซึ่งได้แก่ การคำนวณ การสรุป หรือการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การประมวลผลประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๆ คือ บุคลากร , กระบวนการ , ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ และแฟ้มข้อมูล
3. ผลลัพธ์ ( Output ) คือ สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลซึ่งจะปรากฏอยู่ในรูปรายงานต่าง ๆ คุณลักษณะของสารสนเทศที่มีคุภาพได้แก่ ตรงตามความต้องการ , ความตรงต่อเวลา , ความเที่ยงตรง , ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
4. ส่วนย้อนกลับ ( Feed back ) เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของการประมวลผลเพื่อให้การประมวลผลนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลจากการเปรียบเทียบจะนำไปสู่การปรับข้อมูลนำเข้าหรือกระบวนการประมวลผล
1.4 ประเภทของระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร
ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศเป็นที่นิยมใช้ในองค์การทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ระบบสารสนเทศที่ใช้กันในองค์กรทั่ว ๆ ไปคือ
1.4.1 ระบบประมวลผลรายการ
ระบบประมวลผลรายการเป็นพื้นฐานของระบบธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในระดับปฏิบัติการระบบจะใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายการประจำวันในการทำธุรกิจ ตัวอย่างเช่นในการสั่งซื้อ ระบบการจองหอพัก
1.4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า ระบบ MIS คือระบบที่ผลิตสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการเพื่อใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะผลิตรายงานเพื่อผู้บริหาร โดยทั่วไปแล้วระบบ MIS จะเป็นข้อมูลภายในองค์กร ไม่เกี่ยวกับข้อมูลภายนอกหรือข้อมูลสภาพแวดล้อม ในเบื้องต้น MIS จะผลิตสาระสนเทศเพื่อผู้บริหาร โดยเฉพาะในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ
1.4.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนมากเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปได้อย่างสะดวก ระบบจะสามารถสรุปหรือเปรียบเทียบข้อมูลจากทุกแหล่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกองค์กร แหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลในองค์กรที่มีอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต จากแหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ ข้อมูลด้านอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลแนวโน้มของประชากร
1.4.4 ระบบสาระสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การ ติดตามกิจกรรมของคู่แข่ง ชี้ให้เห็นปัญหา มองหาโอกาสและคาดคะเนแนวโน้มต่างๆในอนาคต
1.4.5 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ระบบผู้เชี่ยวชาญมีส่วนคล้ายคลึงกันกับระบบอื่น ๆ คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาหรือทำการตัดสินใจได้ดีขึ้น ระบบผู้เชี่ยวชาญจะแตกต่างกับระบบอื่นอยู่มาก เนื่องจากระบบผู้เชี่ยวชาญจะเกี่ยวข้องกับ การจัดการความรู้ มากกว่าสารสนเทศ และถูกออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์โดยใช้หลักการทำงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ระบบผู้เชี่ยวชาญจะทำการโต้ตอบกับมนุษย์โดยมีการถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่าง ให้ข้อแนะนำ และช่วยเหลือในกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากระบบนี้คือการจำลองความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจริงๆ มานั่นเอง


ตอบคำถาม


1. นวัตกรรม คืออะไร
ตอบ ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. นวัตกรรมตรงกับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ตอบ Innovation

3. สิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมคืออะไร
ตอบ สิ่งที่มีอยู่แล้วหรือสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่นำมาพัฒนาปรับปรุงและนำไปใช้จริง

4. ท่านมีแนวทางในการทำงานนวัตกรรมอย่างไร
ตอบ แนวทางในการทำงานนวัตกรรมโดยสังเกตจากปัญหาที่พบในห้องเรียนของตนเองและนำมาสร้าง สื่อนวัตกรรมตามขั้นตอนดังนี้
- การคิดค้นประดิษฐ์สื่อที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
- การพัฒนาการหรือการทดลองใช้สื่อ
- การนำสื่อนั้นไปใช้ปฏิบัติจริง

5. เทคโนโลยี คืออะไร
ตอบ การนำเอาขบวนการ วิธีการและแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างมีระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. คำว่าเทคโนโลยีตรงกับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ตอบ Technology

7. คำว่าเทคโนโลยีตรงกับ ภาษากรีกว่าอย่างไร
ตอบ Techologia

8. คำว่าเทคโนโลยีตรงกับ ภาษาลาตินว่าอย่างไร
ตอบ Texere

9. ข้อใดที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทัศนะทางวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างไร
ตอบ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย ด้วยเครื่องยนต์กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

10. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทัศนะทางพฤติกรรมศาสตร์อย่างไร
ตอบ การนำโครงสร้างทางด้านพฤติกรรมมากำหนดรวบรวมในกระบวนการทางด้านความคิดหรือกระบวนการสอนต่าง ๆ ที่เป็นพฤติกรรม

11. เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างกันอย่าง
ตอบ แนวความคิดใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรม และเมื่อนำมาใช้จนแพร่หลายโดยทั่วกันจึงเรียกสิ่งนั้นว่าเป็น เทคโนโลยี

12. เทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นก่อนกัน
ตอบ นวัตกรรมเกิดขึ้นก่อนแต่เป้าหมายที่แน่นอนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีคือทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยความคิดหรือการกระทำใหม่ๆจะถูกนำมาใช้ก่อนจนกว่าจะถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบันความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่เรียกว่านวัตกรรรมนั้นก็จะกลายเป็นเทคโนโลยี

13. การศึกษาหมายถึง หาความหมายมา 3 ท่าน
ตอบ การศึกษา หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง รู้เอง เรียนเอง ครูเพียงแต่แนะวิธีการเรียน
การให้ความหมายของนักการศึกษา
1.ราฟเฟอร์ตี ( Rafferty.1970 ) กล่าวว่า การศึกษาคือการปรับตัวของชีวิต
2.จอห์นดิวอี้ ( Dewey.1973 ) กล่าวว่า การศึกษาคือประสบการณ์ของชีวิตและความเจริญงอกงามที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต
3.วิจิตร ศรีสอ้าน ( 2515 ) กล่าวว่า การศึกษาคือ เรื่องการพัฒนาคนเพื่อผลของส่วนรวม
ความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า
การศึกษา คือ ประสบการณ์ของชีวิตรวมถึงกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคลมีความเจริญงอกงามทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น: