วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากวิชาภาษาอังกฤษ


ได้แนวคิดว่าจะต้องอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือพิมพ์ student weekly อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งฉบับ เพื่อปลูกฝังการรักการอ่าน และฝึกฝนตนเอง ให้รักภาษาอังกฤษมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: